مقالات پزشکی

هماهنگی بینی با اجزا دیگر چهره

هماهنگی بینی با اجزاء دیگر چهره :

جراحی زیبایی بینی بایستی همراه با زیبایی بینی و صورت همزمان باشد . بینی زیبا بدون در نظر گرفتن هماهنگی با دیگر اجزائ صورت لزوما همراه با زیبایی چهره و صورت طبیعی نخواهد بود.

بنابر این یکسری قوانین و قراردادهایی بین اجزائ صورت و تناسب بینی با اجزائ فوق وجود دارد که توجه به آنها منادی صورت زیبا و جذاب در عین حال طبیعی خواهد بود .

موارد مهم در این باره شامل :

1. هماهنگی عناصر صورت

2. هارمونی بینی با چانه و لب

3. هماهنگی بینی با چشم

4. عرض بینی

5. قاعده بینی

6. میزان طول بینی

7. دورسوم بینی

8. میزان زاویه نوک بینی با لب فوقانی

 

طی چند مطالعه و آنالیز چهره اشخاصی که طبق نظر بسیاری از اشخاص اجتماع جذاب و زیبا هستند ِ یکسری اصول و تناسب هایی را در اختیار جراح زیبیایی بینی قرار داده که رعایت آنها باعث هماهنگی بهتره اجزاء صورت و بالطبع چهره ایی جذاب و طبیعی خواهد شد . این اصول و نسبت ها از نژادی به نژاد دیگر فرق می نماید یعنی تناسب اجزاء صورت یک فرد از نژاد آسیایی با نژاد ما که سفید قفقازی هستیم یا نژاد سیاه فرق خواهد کرد. یعنی نمی توانیم میزان تناسب اجزاء یک فرد چینی را برای یک فرد ایرانی استفاده نما ئیم ِ زیرا تلقی از زیبایی ازبینی و صورت بستگی به فرهنگ و باورهای قوم و نژاد دارد که حتی از زمانی به زمان دیگر فرق می نماید .

تناسب اجزاء صورت :

صورت بوسیله چهار خط عرضی که از خط رویش مو ِ ابروها ِ زیر قاعده بینی و چانه عبور می نمایندِ به سه بخش مساوی تقسیم می شود .

زمان انتشار:
تعداد بازدید: ۲۱۷۰